വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20110914

BLOOD GROUP LIST VATTEKKAD NETWORK

AB +vesakkaf@vattekkad.com9.71506719381SAKKAFUDHEEN Dubai
B +vejam.aj3@gamil.com+971502597597Jamshir Abdul JunaidAbudhabi
B -veshabeerarakkal@gmail.com+971 505425157shaeer a.pabu dhabi 
B +vervsheji@yahoo.com91556508586shejidubai
B +vervsheji@yahoo.com91556508586shejidubai
B +veshajipk789@gmail.com509595240shajipkabudhabi
A -veponnous@gmail.com77300630Yousafqat
                            
B +venaserwhiteway@gmail.com97445194729NASARDOHA QATAR
O +vemusthafavattekkad@gmail.com+971505080901musthafa vkdubai
O -veashraf.mayam@ymail.com971502090028ashraf mayamFUJIRAH
B +veshafy143@gmail.com97477544722Shafeeq KhaleelQatar
O +veashraf.rv9@gmail.com555738268ashraf rv s/o lambo umerdubai [soonapoor]
AB +vekatoos10@gmail.com+971501820042Anwar. A.VAbu Dhabi
B +vemr.noushil@gmail.com9.71503E+11NoushilDubai
9.71502E+11Anwar A VAbu Dhabi
O +veashraf.rv9@gmail.com555738268അഷ്‌റഫ്‌ . s/o lambu ummerdubai [soonapoor]
O +vemohamedalikurupath@gmail.com971505415459mohamedali kuruppathkhaleefa street Abudhabi
JOIN NOW CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍