വട്ടേകാട് :പി .വി ആലിക്ക ഇന്ന് ( 3/5/2016) ന് മരണപ്പെട്ടു,
20111004

R.O. പാത്തുണ്ണി ഇന്ന് (4/10/2011) മരണപെട്ടു

വട്ടെക്കാട്: പരേതനായ കുഞ്ഞിമയ്തു ണ്ണിയുടെ ഭാര്യR.O.  പാത്തുണ്ണി ഇന്ന്

(4/10/2011) മരണപെട്ടു .മക്കള്‍ (R.O.മോഹമ്മുദുണ്ണി, സഫിയ )ഷാമോന് ന്റെ വെല്ലി മ്മയാണ് ‍

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍