വട്ടേക്കാട് ആലുംപറമ്പ് പള്ളിക്ക് വടക്ക് വശം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ ശംസുദ്ധീൻ മുസ്ലിയാരുടെ (മംഗളോദയം വൈദ്യശാല)ഭാര്യയും ജലീൽ ദാരിമിയുടെ മാതാവുമായ കയ്യ മോൾ എന്നവർ അൽപ സമയം മുമ്പ് 11/06/2019 ന് മരണപെട്ട വിവരം അറീക്കുന്നു പരേതക്ക് മഗ്ഫിറത്തിന്ന് വേണ്ടി ദു:അ ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,
20130107

bpFC tIm¬kpteäv P\d Hm^okv tIcf¯n Xpd¡pw: apJya{´n 

 
sIm¨n: bpFCbpsS tIm¬kpteäv P\d Hm^okv tIcf¯n Xpd¡m³ Xocpam\ambXmbn apJya{´n D½³NmWvSn ]dªp. aebmfnIÄ Gähpw IqSpX tPmen sN¿p¶ hntZicmPy§sf¶ \nebn bpFCbpw kuZn Atd_ybpambpÅ _Ôw IqSpX Dujvafambn \ne\nÀ¯p¶Xn kwØm\ kÀ¡mcn\v AXnbmb XmXv]cyapsWvS¶v At±lw hyàam¡n.

cm{ã]XnbpsS {]kv sk{I«dnbpw bpFCbnse ap³ C´y³ Øm\]Xnbpamb thWp cmPmaWn cNn¨ C´y bpFC kulrZ¯nsâ kl{kmÐ§Ä F¶ {KÙ¯nsâ aebmfw ]Xn¸v {]Imi\w sN¿pIbmbncp¶p apJya{´n. aebmfnbpsS cWvSmas¯ hoSmWv bpFCsb¶v NS§n A[y£X hln¨ tI{µ {]hmknImcy a{´n hbemÀ chn ]dªp. tIcf¯nse sa¨s¸« km¼¯nIØnXn¡p ImcWw KÄ^v \mSpIfpambpÅ _ÔamsW¶v a{´n sI.kn. tPmk^v A`n{]mbs¸«p. hntZiImcy kla{´n C. Al½Zv, ap³ a{´n Fw.F. t__n, kwØm\ D¶XhnZym`ymk Iu¬kn sshkv sNbÀam³ Sn.]n. {io\nhmk³, sF.kn.F¨v.BÀ ap³ sNbÀam³ Fw.Pn.Fkv \mcmbW³, KÄ^mÀ apl½Zen, chn Uokn F¶nhÀ {]kwKn¨p.

No comments:

Post a Comment

Enter your email address:

Delivered by www.vattekkad.com

കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍